ThinkNewNZLogoVert

โรงเรียนในนิวซีแลนด์

ค้นหาโรงเรียน

การศึกษาของนิวซีแลนด์มีความท้าทายและสนับสนุนเพื่อให้คุณบรรลุศักยภาพสูงสุด

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ระบบโรงเรียนและวุฒิการศึกษา

วิธีใหม่ในการสอนและการเรียนรู้

รูปแบบการสอนของนิวซีแลนด์ช่วยให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มความสามารถ

ดัชนีสันติภาพโลก

ประเทศแรกที่เริ่มนำกลยุทธ์ความเป็นอยู่ที่ดีมาใช้

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อนาคต

นักศึกษาในนิวซีแลนด์ได้รับความสนใจส่วนบุคคลอย่างมุ่งมั่นจากอาจารย์ที่ห่วงใยและเอาใจใส่

Do you want some help to make the right decision?

สำรวจต่อไป

ระบบโรงเรียนและวุฒิการศึกษา ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์