New Zealand Education - Think New Logo

Bản quyền

Các trang mạng liên kết

Chính sách bảo mật kỹ thuật số ENZ

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào về bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai và tại sao

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu như thế nào

Bảo vệ

Lưu giữ thông tin cá nhân

Cách chấp thuận các điều khoản này

Quyền lợi của bạn

Các sửa đổi đối với chính sách này

Thỏa thuận Dữ liệu Cơ quan Nhập cư New Zealand

Các Điều khoản Bổ sung liên quan đến Đăng ký Tài khoản ENZ