New Zealand Education - Think New Logo
School students studying sea life in a rock pool

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์สามารถให้การศึกษาคุณภาพสูงแก่คุณเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ในทุกระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา – โครงสร้างวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์

อุดมศึกษา (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา

ชินยีเต นักศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์จากมาเลเซีย มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

Primary school students in class

โรงเรียน (อายุ 5-18 ปี)

ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนในนิวซีแลนด์เป็นโรงเรียนของรัฐ (ที่เด็ก 85% ไปเรียน) โรงเรียนบูรณาการของรัฐ (ซึ่งอาจใช้วิธีสอนตามความเชื่อทางศาสนาหรือใช้วิธีสอนเฉพาะทาง) หรือโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

(อายุ 13-18 ปี, ชั้นปีที่ 9-13 )

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

(อายุ 11-12 ปี ชั้นปีที่ 7-8)

โรงเรียนประถมศึกษา

(อายุ 5-10 ปี ชั้นปี 1 - 6)

คุณภาพและมาตรฐาน

การตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?

สำรวจต่อไป

โรงเรียนมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ